Menu

Brazilian Jiu Jitsu

Widnes Jiu jitsu classes

Brazilian Jiu Jitsu classes at Spartner performance centre are proud to announce the starting of a brand new club Halton Brazilian Jiu Jitsu

Tuesday and Thursday nights 7pm

Saturday 10:00am-12:00am Jiu jitsu/Grappling Open Mat.

Please contact us if require further information .

www.Haltonbjj.com

Brazilian Jiu Jitsu gym Widnes